Tiimityöskentelytyyli


Teamwork styles and roles describe what kinds of roles and tasks people usually take on spontaneously when people get together and start organizing themselves for cooperational purposes. These tendencies are affected by an individual’s personality and other resources, especially competencies.

Tiimityöskentelytyylit ja tiimiroolit kuvaavat, minkälaisia rooleja ja tehtäviä vastaajat todennäköisesti omaksuvat luontaisesti ihmisten organisoituessa ryhmänä tekemään yhteistyötä. Näihinkin taipumuksiin vaikuttavat henkilöiden persoonallisuus ja muut valmiudet, erityisesti kompetenssit.

Tiimien optimaalisesta kokoonpanosta ja tarvittavista rooleista on esitetty erilaisia malleja. Mindfindrin malli käsittää kahdeksan tiimin, ryhmän tai johtoryhmän roolia. Mindfindr-raporteissa on kuvattu näiden eri roolien suhteellinen vahvuus. Lisäksi vastaajan kolme vahvinta roolia on korostettu.

Tiimianalyysiä voidaan hyödyntää rakennettaessa tiimiä rekrytoinnin kautta, muodostettaessa uutta luovaa ryhmää tai pohdittaessa johtoryhmän roolitusta ja työnjakoa. Tiimin tai johtoryhmän valmennuksessa analyysi lisää tiimin ja ryhmän keskinäistä ymmärrystä, voi parantaa vuorovaikutusta tai auttaa ratkomaan työyhteisön sisäisen kemian haasteita.

Laajemmin organisaatioissa käytettäessä tiimianalyysi edesauttaa henkilöstön voimavarojen optimaalista kohdentamista ja toisaalta osoittaa mahdollisia katveita tiimin tai ryhmän rakenteessa.

  • Inspiroija innostaa, inspiroi ja tukee tiimin jäseniä myönteisellä energialla.
  • Analysoija mallintaa ja analysoi dataa osoittaen epäloogisuudet ja riskit.
  • Innovoija tuo uusia ajatuksia, innovoi ja esittää ratkaisuvaihtoehtoja.
  • Verkottuja edistää yhteistoimintaa, löytää kumppaneita ja asiakkaita.
  • Haastaja testaa kriitiikillään suunnitelmien ja ratkaisujen realistisuutta.
  • Diplomaatti viestii huomioiden myös asiakkaiden ja kumppanien tarpeita.
  • Organisoija suunnittelee, johtaa ja tukee tehtävien toteuttamista.
  • Viimeistelijä huolehtii työn laadusta ja loppuun viemisestä käytännössä.
© Mindfindr Oy 2024