Persoonallisuus


Mindfindr tuottaa vastaajalle persoonallisuuden kuvauksen, joka perustuu tieteellisesti päteviksi osoitettujen persoonallisuusulottuvuuksien muodostamaan kokonaisuuteen. Vastaaja voi saada kaksi erilaista kuvausta, mikäli tulos asettuu kahden ratkaisun väliin.

On hyvä huomata, että ulottuvuuksien muodostamat kombinaatiot ovat käyttäytymisen ymmärtämisen kannalta olennaisempia kuin yksittäiset ulottuvuudet.

Persoonallisuuden ulottuvuuksia voidaan luonnehtia seuraavasti:

  • Informaation prosessoinnin ulottuvuus auttaa ymmärtämään henkilön todennäköisesti etusijaistamia, luontaisia tapoja kerätä, käsitellä ja hyödyntää informaatiota.Vasemmalle sijoittuvat ihmiset ovat havainnoinnissaan konkreettisempia, kiinnittäen enemmän huomiota käytännön asioihin. Dimension keskilinjan oikealle puolelle asettuvat henkilöt ovat avoimempia uusille kokemuksille, operoivat luonnostaan enemmän myös abstraktien käsitteiden varassa ja huomioivat tulevaisuuden mahdollisuudet. Vasemmalle puolelle asettuvat henkilöt luottavat enemmän aisteihinsa ja ovat toiminnassaan perinteisiä, oikealle asettuvat ovat luovia ja etsivät innovatiivisia ratkaisuja.

  • Aktiivisuuden suuntautuminen kuvaa vastaajalle tyypillistä vuorovaikutusta, aktiivisuutta ja elämyshakuisuutta. Dimension vasemmalle puolelle asettuvat ovat ekstravertteja, ulospäinsuuntautuvia, sosiaalisesti rohkeita, läsnäolevia ja luonnostaan vaikuttamaan pyrkiviä. Ulottuvuuden oikealle puolelle asettuvat ihmiset ovat introvertteja, tavallisesti hiljaisempia ja keskittyvät toimintoihin pitkiäkin aikoja jopa yksin. Ekstravertit ovat usein nopeita ja saattavat olla kärsimättömiä, kun vastaavasti introvertit lämpiävät hitaammin vuorovaikutuksessa ja ovat pitkäjännitteisiä.

  • Päätöksenteon perusta vaikuttaa luontaiseen tapaan reagoida ja tehdä päätöksiä erityisesti uusissa tilanteissa. Ulottuvuudella vasemmalle asettuvat ihmiset ovat asiakeskeisiä ja loogisia, pyrkien huomioimaan objektiivisia vaikuttimia päätöksenteossaan. Oikealle asettuvat ihmiset ovat emotionaalisia, punnitsevat arvoja sekä huomioivat omia ja muiden tunteita päätöksenteossaan. Vasemmalle puolelle asettuvat henkilöt voivat toisinaan vaikuttaa etäisiltä ja viileiltä, oikealle puolelle asettuvat ovat puolestaan tavallisesti lämpimiä ja ystävällisiä.

  • Toimintatapa kuvaa järjestelmällisyyden ja joustavuuden tasoa henkilön käyttäytymisessä. Vasemmalla puolelle asettuvat henkilöt ovat suunnitelmallisia ja tunnollisia, kun taas oikealle asettuvat henkilöt ovat joustavia, pitäen vaihtoehtonsa avoimina uusissa tilanteissa. Vasemmalle asettuvat henkilöt viihtyvät ennustettavassa ympäristössä ja rutiinien parissa, usein turvallisuutta korostaen. Dimension oikealle puolelle asettuvat henkilöt saattavat kyllästyä samojen asioiden toistamiseen ja heiltä aikarajoista kiinni pitäminen ja viimeistely vaatii enemmän ponnisteluja.

Neljä persoonallisuuden ulottuvuutta kuvaavat henkilölle ominaista käyttäytymistä. Toisinaan tulos asettuu yhden tai useamman ominaisuuden osalta dimension keskelle. Näiden henkilöiden toimintatavassa kyseisten dimensioiden eri puolet painottuvat eri tavoin riippuen toimintaympäristöstä ja tilanteesta.

Kun tarkastellaan edellä kuvattujen ulottuvuuksien muodostamia kombinaatioita, saadaan käyttäytymisen kokonaisuutta kuvaavia psykologisia tyyppikuvauksia. Psykologiatieteeseen, kuten yleensä tieteeseen, kuuluu tutkittujen ilmiöiden luokittelu pyrittäessä tuottamaan yleisempää tietoa. Onkin hyvä huomata, että vastaajat ovat yleisten persoonallisuuskuvausten ohella yksilöinä paljon muutakin. Mindfindrissa työskentelytyylit, tiimiroolit ja johtajuuspotentiaalin kuvaukset täydentävät vastaajan saamaa kokonaiskäsitystä itsestään.

Persoonallisuus, yhteiskunnan funktiot ja työelämä

Mindfindr-raportit palvelevat yksilöä muun muassa urasuunnittelun tukena ja tämän pyrkiessä vahvistamaan itsetuntemustaan. Laajemmin tarkastellen raportit palvelevat työelämän ja organisaatioiden kehittämisen, rekrytoinnin ja valmennuksen tiedontarpeita.

Talouden ja yhteiskunnan prosessien ja instituutioiden ylläpitäminen edellyttää konkreettisten tehtävien ja roolien hoitamista. Erilaiset persoonalliset voimavarat lisäävät todennäköisyyttä, että yhteiskunnan eri funktioita ylläpitämään - mutta myös muuttamaan ja kehittämään - hakeutuu pelkästään henkilöiden persoonallisuuteen pohjaavan suhteellisen edun vuoksi tietynlaisia persoonallisuuksia.

Persoonallisuustyyppejä voidaankin luonnehtia työelämän, yhteisöllisen osallisuuden ja vaikuttamisen näkökulmista. Seuraavassa esitetty luokittelu ei tarkoita, että kaikki tietyn persoonallisuustyypin saavat henkilöt toimisivat juuri kyseisillä sektoreilla tai kuvatuissa yhteisöllisissä rooleissa.

 

Persoonallisuustyypit


Vakauttajat ovat realistisia ja käytännöllisiä. Usein tähän ryhmään asettuvat henkilöt toimivat vastuu- ja johtamistehtävissä ja varsin usein yhteiskunnan jatkuvuuteen, vakauteen ja turvallisuuteen liittyvillä aloilla.

Stabilizer
Käytännöllinen organisoija
Sosiaalisesti rohkea, määrätietoinen ja toisinaan suoraviivainen luotettava käytännön organisoija ja vastuunkantaja, jolta toisinaan jäävät huomiotta muiden tunteet ja innovaatiot.
Stabilizer
Käytännöllinen hoitaja
Muut huomioiva sosiaalisesti aktiivinen käytännön organisoija. Ottaa vastuuta asioiden ja ihmisten hoitamisesta hyvällä maulla ja laadukkaasti, toisinaan itseään säästämättä.
Stabilizer
Luotettava toteuttaja
Sosiaalisesti ehkä hiljainen, toiminnassaan käytännöllinen määrätietoinen pitkäjännitteinen vastuunkantaja ja asiantuntija, joka saattaa jättää huomiotta muiden tunteet ja uudet innovaatiot.
Stabilizer
Sitoutuva hoitaja
Luotettava muut huomioiva käytännön vastuunkantaja. Viihtyy usein itsenäisessä, laajaa vastuun ottamista edellyttävässä työssä, jossa tulokset edistävät hyvinvointia käytännössä.

Uudistajat ovat persoonallisuudeltaan idealistisia ja luovia. Uudistajat toimivat tilastollisesti yliedustetusti taiteisiin, kasvatukseen, opetukseen, kulttuuriin ja hyvinvointiin liittyvillä aloilla.

Creator
Innostava käynnistäjä
Monipuolisesti lahjakas, energinen sosiaalisesti oivaltaja uudistaja. Käynnistää hankkeita, innostaa muita ja luontaisena verkottujana saa usein mukaan kumppanit käytännön toteuttajiksi.
Creator
Itsenäinen taiteilija
Usein hiljainen mutta emotionaalisesti lämmin ja oivaltava, luova henkilö, joka tavallisesti viihtyy voidessaan toiminnallaan palvella ja edistää sosiaalista hyvää ja esteettisesti kaunista.
Creator
Diplomaattinen mahdollistaja
Ihmisiin suuntautunut henkevä organisoija, joka usein kykenee edistämään yksilöiden hyvinvointia ja ohjaamaan suurtenkin yleisöjen toimintaa hyödyntäen arvopohjaista energiaa.
Creator
Sitoutuva visionääri
Sosiaalisesti hiljainen, emotionaalisesti lämmin innovatiivinen henkilö, joka usein kokee merkitykselliseksi muiden hyvinvoinnin edistämisen tai laajojen ongelmien ratkaisemisen.

Kehittäjät ovat persoonallisuudeltaan rationaalisia ja tavallisesti varsin optimistisia ja rohkeita muutoksentekijöitä. He toimivat usein talouden, tekniikan ja tutkimuksen alueilla sekä erilaisissa innovaatio- ja kehitystehtävissä.

Developer
Yrittelijäs innovoija
Nopea ja oivaltava ulospäin suuntautunut rohkea kehittäjä, joka hahmottaa kokonaisuuksia uusin tavoin, tuottaen innovaatioita ja usein kyeten verkottumaan niiden realisoimiseksi.
Developer
Määrätietoinen systeeminrakentaja
Sosiaalisesti suhteellisen hiljainen, itsenäinen vahva näkijä, joka usein varsin määrätietoisesti luo strategioita innovaatioiden toteuttamiseksi tai laajojen ongelmien ratkaisemiseksi.
Developer
Päättäväinen strategi
Sosiaalisesti rohkea itsevarma kokonaisuuksien hahmottaja ja uudistaja. Muutosjohtaja, joka mielellään vastaa laajojen hankkeiden toteutuksesta, vaatien itseltään ja muilta paljon.
Developer
Itsenäinen systeeminrakentaja
Itsenäisessä työssä viihtyvä käsitteellisten ongelmien ratkoja. Syventyy teoreettisiin ongelmiin, mutta saattaa joustavuudestaan huolimatta vierastaa käytännön rutiinien loppuun viemistä.

Toteuttajat ovat persoonallisuudeltaan käytännöllisiä ja mukautuvia. Usein he viihtyvät yhteiskunnan eri sektoreilla palvelu-, tuotanto- ja hoitotehtävissä.

Doer
Myötätuntoinen auttaja
Sosiaalisesti usein varsin hiljainen, emotionaalisesti herkkä havainnoiva henkilö, joka haluaa käytännössä auttaa ja palvella muita. Toisinaan jättää omat tarpeensa ja etunsa huomiotta.
Doer
Itsenäinen ongelmanratkaisija
Teknisten ongelmien ratkomisessa loistava, toiminnassaan joustava henkilö, joka viihtyy käytännöllisiä haasteita tarjoavassa, itsenäisessä tehtävässä muuttuvassa ympäristössä.
Doer
Käytännöllinen ongelmanratkaisija
Sosiaalisesti rohkea, toiminnassaan tehokas, jopa suoraviivainen tilanteen vaatimuksiin joustavasti mukautuva tekijä, joka viihtyy dynaamisessa ympäristössä ja käytännön tiimityössä.
Doer
Käytännöllinen viihdyttäjä
Avoin ja puhelias, emotionaalisesti lämmin henkilö, joka haluaa viihdyttää ja auttaa muita käytännöllisellä tavalla. Joustavana henkilönä saattaa kokea toistuvan rutiinityön kielteiseksi.
© Mindfindr Oy 2024