Persoonallisuus ja oppimistyylit


Oppimistyylillä tarkoitetaan tapaa, jolla yksilö oppii ja käsittelee tietoa. Jotkut ihmiset omaksuvat asioita visuaalisesti, mikä tarkoittaa, että he oppivat parhaiten visuaalisuutta tukevien apuvälineiden, kuten kuvien ja kaavioiden avulla (kuvien hahmottaminen, kuvamuisti). Toiset yksilöt painottavat auditiivista kanavaa ja he oppivat parhaiten kuuntelemalla luentoja tai keskusteluja (esim. perinteiset luennot). Osa yksilöistä voi olla kinesteettisiä oppijoita, mikä tarkoittaa, että he oppivat parhaiten käytännön toimintojen ja kokemuksellisen oppimisen kautta (tekemällä oppiminen).

Team Project

Tutkimuksessa ja käytännön tilanteissa on osoitettu, että yksilöillä on taipumus opiskella tietyllä tavalla ja että tämän oppimistyylin ymmärtäminen voi auttaa heitä oppimaan tehokkaammin. Esimerkiksi NLP (Neuro Linguistic Programming) jaottelee yksilöiden psyykkistä suuntautumista ja taipumuksia edellä esitellyllä tavalla (visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen). Oppimismenetelmiä ja oppimista tukevia toimintamalleja on laaja kirjo jotka jakautuvat luontaisiin ja opittuihin tapoihin tuottaa tehokasta oppimista (oppimaan oppiminen, reflektio, jne.)

Psykologisen arvioinnin yhteydessä yksilön oppimistyylin ymmärtäminen voi olla hyödyllistä auttaa tunnistamaan tehokkaimmat interventiot ja strategiat, jotka auttavat häntä oppimaan ja omaksumaan asioita.

Persoonallisuuden arviointi voi antaa käsityksen yksilön ominaisuuksista, käyttäytymisestä ja taipumuksista, mikä auttaa ymmärtämään myös hänen oppimistyyliään. Esimerkiksi jotkin persoonallisuuden piirteet, kuten introvertti- ja ekstroverttius, vaikuttavat tapaan, jolla yksilö oppii ja käsittelee tietoa.

Introvertit yksilöt työskentelevät mieluummin itsenäisesti ja heille on mukavampaa oppia rauhallisissa, itsenäisissä ympäristöissä, kun taas ekstrovertit yksilöt ovat sosiaalisempia ja suosivat mieluummin ryhmätyötä tai interaktiivista oppimista. Nämä mieltymykset vaikuttavat oleellisesti siihen, millaisissa oppimisympäristöissa heille suosiollinen oppiminen voi tapahtua.

Lisäksi tietyt persoonallisuuden piirteet, kuten avoimuus kokemukselle, voivat liittyä abstraktimman tai monimutkaisemman opiskelun suosimiseen, kun taas ominaisuudet kuten tunnollisuus, voivat liittyä jäsennellymmän ja organisoidumman oppimisen mieltymykseen.

Yleisesti ottaen yksilön persoonallisuuden ominaisuuksien ymmärtäminen voi tarjota arvokasta tietoa hänen oppimistyylistään ja -mieltymyksistään ja auttaa tunnistamaan strategioita ja lähestymistapoja, jotka todennäköisimmin ovat hänelle tehokkaita. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että persoonallisuus on vain yksi tekijä, joka vaikuttaa oppimiseen ja myös muilla osatekijöillä kuten motivaatiolla, aiemmilla tiedoilla ja kognitiivisilla kyvyillä on merkitystä.

Mindfindr Personal - Tutki potentiaaliasi, laajenna mahdollisuuksiasi ja löydä menestystekijäsi!
Mindfindr Personal

Mindfindr Personal on tieteellisesti kehitetty työelämälähtöinen soveltuvuusarvio yksityishenkilöille. Mindfindr raportti sisältää personallisuuskuvauksen, kompetenssi-, työskentely-, tiimityöskentely- sekä johtamisarviot. Mindfindr tarjoaa myös koulutustasoittain kattavan ISCO -ammattiluokitukseen perustuvan tehtävä/ammattilistan.

Tilaa Lue lisää
© Mindfindr Oy 2024